Hot News :

แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕63  เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563

คลิปวิดีโอ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ