Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายธีรภัทร์ รุมา

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นายไพศาล คชพันธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุจิตรา โคตรขาว

ครู (คศ.1)

นางสาวศิรินาถ บุญส่ง

ครู (คศ.1)

นางเทียนเนตร เยาวบุตร

ครู (คศ.1)

นางรัชฏาพร ฝีปากดี

ครู (คศ.1)

นางละออ บุบผา

ครู (คศ.1)

นางนวนจันทร์ คำแก้ว

ครู (คศ.1)

นางศิริลักษณ์ สายกนก

ครู (คศ.1)

นางปรางฤทัย พรมกสิกร

ครูผู้ช่วย

นางอัจฉราภรณ์ คำมงคล

ครูผู้ช่วย

นางดาริกา รวยทรัพย์

ครูผู้ช่วย

นางสาววชิรารัตน์ ปัตไตร

ครูผู้ช่วย

นางจะลุนณี ทองจันทร์

ครูผู้ช่วย

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางชลทรรศน์ ศรีสุข

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวธิดา สิงห์กุม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอนงค์ จันทะพฤกษ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิภาพร ลือชา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางบุญตา ต้นจันทน์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสมใจ หยุดรัตน์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางจิรรัชา สีระดา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวลำปาง วาริสาร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางบุญสอน หมื่นหล้า

คนงานทั่วไป
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวลัดดา อินลี

คนงานทั่วไป
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวชนิดา ชุมภาพันธ์

คนงานทั่วไป
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวต้องตา รุมา

คนงานทั่วไป
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)

คลิปวิดีโอ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ