Hot News :
สำนักงานปลัด

นางสาวธราภัท ทองสิงห์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายศักดิ์ดา จารุโกน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอรทัย พรมจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายวิเชียร แก้วดอนรี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

พันจ่าเอกเชษฐา ศรีสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายดนัย วรสุทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นายรังสรรค์ นิยมชาติ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศุภกัญญา เหมาะสม

ผู้ช่วยบุคลากร

นายชัชวาล นุ่มนวล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกษมา บุญภา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายเกรียงไกร นาคสุด

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายสมหมาย เรืองแสน

พนักงานขับรถน้ำ

นายอานนท์ บุญธรรม

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายสมคิช ทองจันทร์

พนักงานดับเพลิง

นายนิรันดร์ คำแก้ว

พนักงานดับเพลิง

นางสาวสุภาภรณ์ ทวีสุข

แม่บ้าน

นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ

คนงานทั่วไป

นายสุทธวิตต์ สวนจีน

คนงานทั่วไป

นายณัฐวร แก่นสาร

คนงานทั่วไป

นายรัศมี กำพุธ

คนงานทั่วไป

คลิปวิดีโอ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ